طراحی و ساخت تجهیزات کتابخانه

شرکت کارخانه جات صنایع چوب رضوی با بهره گیری از نیروی فنی متخصص در زمینه طراحی، ساخت و اجراء کلیه محصولات مرتبط با کتابخانه و تجیهزات مرتبط فعالیت دارد که بخشی از توانمندی های این شرکت به شرح زیر می باشد.

برخی از پروژه های انجام شده

کتابخانه مرکزی آستان قدس

کتابخانه مرکزی آستان قدس


کتابخانه مرکزی آستان قدس

کتابخانه ملی تهران


کتابخانه مرکزی آستان قدس

کتابخانه ملی ایران " تهران "


کتابخانه ملی ایران( تهران)


تجهیزات کتابخانه

طراحی و ساخت انواع میز مطالعه

طراحی و ساخت انواع کتابخانه

طراحی و ساخت انواع میز مطالعه

طراحی و ساخت انواع میز مطالعه

طراحی و ساخت انواع قفسه بایگانی

طراحی و ساخت انواع میز مطالعه

طراحی و ساخت انواع میز مطالعه

طراحی و ساخت انواع میز مطالعه

طراحی و ساخت انواع قفسه کتاخانه

طراحی و ساخت انواع میز مطالعه

طراحی و ساخت انواع میز مطالعه

طراحی و ساخت انواع میز مطالعه