AQR WOOD INDUSTRIAL COMPANY

طراحی داخلی

شرکت کارخانه جات صنایع چوب رضوی با بهره گیری از نیروی فنی متخصص در زمینه طراحی داخلی، ساخت انواع مبلمان اداری فعالیت دارد که به بخشی از پروژه ها و نمونه کارهای این شرکت در ادامه پرداخته ایم
DARVISHI HOTEL

KOSAR NAB HOTEL
GHASR TALAEE HOTEL

OFFICE INTERIOR DESIGN

برخی از مبلمالن اداری قابل ساخت و اجرا در طراحی داخلی

طراح و ساخت میز کنفرانس
طراح و ساخت میز کنفرانس
طراح و ساخت میز کنفرانس
طراح و ساخت میز کنفرانس
طراح و ساخت میز کنفرانس
طراح و ساخت میز کنفرانس
طراح و ساخت میز کنفرانس
طراح و ساخت میز کنفرانس
طراح و ساخت میز کنفرانس
طراح و ساخت میز کنفرانس
طراح و ساخت میز کنفرانس
طراح و ساخت میز کنفرانس
طراح و ساخت میز کنفرانس
طراح و ساخت میز کنفرانس
طراح و ساخت میز کنفرانس