شرکت صنایع چوب آستان قدس رضوی

سرویس مبلمان راحتی

مبل بارمان

ست هفت نفره
پارچه درجه یک اورپایی
قیمت : 74.000.000 ریال خرید به صورت نیم ست و یا کم و اضافه کردن تعداد مبلمان امکان پذیر می باشد.

نمایش جزئیات

مبل تخت خواب شونیکان

ست هفت نفره
پارچه درجه یک اورپایی
قیمت : 94000000 ریال

نمایش جزئیات

مبل 8نفره تخت خواب شو نیکان

ست هفت نفره تیدا

پارچه درجه یک اورپایی
قیمت : 63.000.000 ریال

مبل 7نفره تیدا

مبل 7 نفره تیدا

ست مبلمان راحتی بارمان

ست 7نفره آدین

ست هفت نفره
پارچه درجه یک اورپایی
قیمت : 92.000.000 ریال

نمایش جزئیات

مبلمان آدین

حذف و اضافه کردن تعداد مبلمان اماکن پذیر است

مبل تک نفره تیدا

ست هفت نفره

ست 7نفره آپامه

قیمت 84000000 ریال حذف یا اضافه کردن تعداد مبلمان و خرید به صورت نیم ست امکان پذیر است.

ست 8 نفره سورنا

مبلمان 8 نفره سورنا

دو مبل 3 نفره و دو مبل تک نفره ( قابلیت اضافه کردن تعداد مبلمان و حذف آن می باشد)

مبل تک با جک برقی

مبل 8نفره الوند

Read more

مبل 7 نفره کارن

قیمت 65000000 ریال خرید به صورت نیم ست و اضافه کردن تعداد مبلمان مقدور می باشد