آخرین رویدادها

نشــان استــانـدارد مـلـي ايران در استان خراسان ، از ســال1363 در طــرح تـوسعــه حريم حـرم مطهـر حضـرت رضـا «ع» فعـاليت خـود را آغـاز وبا گسترش كمي و كيفي دامنه فعاليت ، درسـال 1375 بـه ثبت وبصورت مستقل شروع بكار نمود. درپي اين تلاش با استفاده ازروشهاي نوين صنعت چوب ونيزبهره گيري از نيروهاي جوان، متعهد ومتخصص ، شركت موفق گرديدتاضمن احياءهنرهاي اسلامي مانندگره چيني،معرق وآلات چيني درديگرزمينه هاي صنايع چوبي نيزبه موفقيت هاودستاوردهاي مهمي نايل گرددبطوريكه درسال1379موفق به دريافت كاربردنشان استانداردملي ايران ودرسالهاي1380و و1385و1388 و1389بعنوان واحدنمونه صنايع دراستان خراسان رضوي انتخاب شود.

آرشیو اخبار

نشــان استــانـدارد مـلـي ايران در استان خراسان ، از ســال1363 در طــرح تـوسعــه حريم حـرم مطهـر حضـرت رضـا «ع» فعـاليت خـود را آغـاز وبا گسترش كمي و كيفي دامنه فعاليت ، درسـال 1375 بـه ثبت وبصورت مستقل شروع بكار نمود. درپي اين تلاش با استفاده ازروشهاي نوين صنعت چوب ونيزبهره گيري از نيروهاي جوان، متعهد ومتخصص ، شركت موفق گرديدتاضمن احياءهنرهاي اسلامي مانندگره چيني،معرق وآلات چيني درديگرزمينه هاي صنايع چوبي نيزبه موفقيت هاودستاوردهاي مهمي نايل گرددبطوريكه درسال1379موفق به دريافت كاربردنشان استانداردملي ايران ودرسالهاي1380و و1385و1388 و1389بعنوان واحدنمونه صنايع دراستان خراسان رضوي انتخاب شود

Read more

مناقصه

مزایده

همکاری با ما

Every project is a new challenge to produce something unique.

دانلود کتاب الکترونیکی